Insolvence

Zabýváme se pomocí lidem, kteří se nacházejí v těžké životní situaci.

Slovo Insolvence pochází z latiny, znamená "neschopnost dostáti peněžitým závazkům".

Stav, kdy nejste schopni dostát svým peněžitým závazkům, tedy splácet úvěry, hypotéky a další závazky (jste insolventní) je nejen nevýhodný pro Vás, ale i pro toho, kdo Vám peníze půjčil. Proto je stav insolvence právně regulován. Tato regulace je v právním řádu České republiky provedena především zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Sám insolvenční zákon pak v ust. § 1 uvádí, že Tento zákon upravuje:

 • řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby
  došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím
  úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
 • oddlužení dlužníka

Pojmy „úpadek" a „hrozící úpadek" jsou pak insolvenčním zákonem definovány v ust. § 3 takto:

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má

 1. více věřitelů a
 2. peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
 3. tyto závazky není schopen plnit

(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže

 1. zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
 2. je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
 3. není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
 4. nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem

je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

(4) O hrozící úpadek jde tehdy

lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků." Jak si můžete všimnout z výše uvedeného, insolvence je poměrně složitý právní termín. Neméně složité je pak řešení insolvence. Naše společnost se na řešení insolvence oddlužením neboli tzv. osobním bankrotem specializuje již mnoho let. Za tuto dobu jsme pomohli insolvenci vyřešit již více než 3.000 našich klientů. Proto pokud i Vy se nacházíte v insolvenci, svěřte její řešení do rukou opravdových odborníků.

Jste v insolvenci?

Kontaktujte nás a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom Vám pomohli vyřešit insolvenci v souladu s insolvenčním zákonem.

Chci se nezávazně zeptat

Jsme na sociálních sítích

Zůstaňte s námi v kontaktu na sociálních sítích a nezmeškejte novinky a užitečné odkazy.

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru našich novinek.
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses