Exekuce

Vyřešte své dluhy jednou provždy. Nabízíme řešení Vašich dlouhodobých závazků.

Exekuce je strašákem nejen zaměstnanců, ale i živnostníků a menších podnikatelů. V případě, že dlouhou dobu nesplácíte své dluhy a přijde Vám
soudem uvalený platební rozkaz, události se dějí velice rychle a praktiky exekutorů mohou být opravdu nelidské. Byla na Vás uvalena exekuce?
Začali Vám strhávat peníze z bankovního účtu nebo na Vaše dveře zaklepal exekutor s výhružkou, že Vám zabaví všechno, co máte?
Pokud si alespoň na jednu otázku odpovíte "ano", prosíme, čtěte dál

Co je to exekuce?

Za exekuci můžeme označit vykonávací řízení, nucený výkon exekučního titulu.

Tím se myslí například:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu,
 • vykonatelný rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
 • exekutorský zápis,
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná
  rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Jak exekuce probíhá?

V případě, že delší dobu nesplácíte řádné své závazky, může věřitel (osoba / instituce, která Vám půjčila) zažádat o exekuci.
Velice často se nás naši klienti ptají, jak dlouho trvá, než exekutor začne vykonávat. Probíhá takto:

 • Nalézací řízení
  • V případě, že věřitel chce podat exekuci na dlužníka, potřebuje rozhodnutí soudu z nalézacího řízení. V něm soud rozhodne, zdali je dluh oprávněný a může být dále vymáhán ve vykonávacím řízení. Jinými slovy soud pravomocně přiznává existenci pohledávky. Výsledkem nalézacího řízení je poté vykonatelný exekuční titul viz výše.
 • Dobrovolné uhrazení dlužné částky
  • Jakmile soud rozhodne v rámci nalézacího rozhodnutí, dá dlužníkovi určitou lhůtu (zpravidla 30 dní) na to, aby uhradil celou dlužnou částku věřitele společně s náklady nalézacího řízení. V opačném případě následuje exekuce.
 • Vykonávací řízení
  • V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou ukládá rozhodnutí soudu v návaznosti na nalézací řízení, dojde k prosazení povinnosti pomocí donucovacích prostředků. Tím je v našem případě exekuce. Rozhodnutí může být v ČR vykonáno dvěma způsoby:
   1. Soudem samotným
   2. Soudními exekutory dle exekučního řádu (nejčastější způsob v ČR)
 • Exekuční řízení
  • Exekuční řízení se zahajuje na návrh, který musí podat věřitel buď exekutorovi nebo k exekučnímu soudu. O exekučním řízení poté musí soud rozhodnout do 15 dnů.
 • Zahájení exekuce
  • exekuční soud pověří exekutora provedením exekuce. Proti tomuto rozhodnutí již není ze strany dlužníka odvolání. Exekutor má povinnost zaslat dlužníkovi do vlastních rukou vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. V této chvíli již dlužník nesmí nakládat se svým majetkem a má 30 dní na to, aby uhradil částku požadovanou věřitelem včetně nákladů exekuce a dluh tak zanikne. V opačném případě exekutor exekuci

Typy exekucí

Exekuce nicméně neznamená nutně to, že k Vám druhý den exekutor zaklepe na dveře a začne oblepovat všechno, co Vám patří. Existuje několik druhů exekucí:

 • Exekuce srážkou z účtu
  • Z účtu se Vám strhává soudem celá dlužná částka (v případě, že nemáte dostatek peněz na účtu, může se strhnout z účtu manžela / manželky.
 • Exekuce srážkou ze mzdy
  • Exekutor kontaktuje Vašeho zaměstnavatele a měsíčně Vám bude strhávat určitou částku ze mzdy. (Proto se jí říká exekuce na plat)
 • Exekuce na nemovitost
  • Exekutor nejdříve draží nemovitost, ve které rodina nebydlí. Pokud i tak nepokryje celý dluh, přistupuje se k nemovitosti, ve které rodina bydlí. Nemovitost se draží nejdříve za 100% odhadované ceny, poté se snižuje na 70% odhadované ceny.
 • Mobiliární exekuce (exekuce prodeje movitých věcí)
  • Nejdříve se exekutor dostaví k Vám domů a požádá Vás o část dluhu např. do konce týdne. Většinou se jedná ale o částku, kterou nelze úplně sehnat. Poté začne exekutor "vyhrožovat", že pokud nezaplatíte do příští schůzky onu část, přijde a zabaví Vám vyabvení Vaší domácnosti.
  • V případě, že do příští návštěvy exekutora nemáte připraveny peníze, exekutorský vykonavatel začne oblepovat váš majetek žlutými nálepkami. Exekutor zpravidla oblepuje věci, které mají nějakou hodnotu a exekutor tak tuší, že je bude možné s přiměřenými náklady zpeněžit. Většinou to bývá elektronika nebo dražší vybavení domácnosti. Toto vybavení domácnosti již poté nesmíte prodat nebo jakkoliv s ním manipulovat, protože od té chvíle je majetkem exekutora, který má za úkol dané předměty zpeněžit. V případě, že bydlíte v nájmu nebo u někoho blízkého, exekutor může i tak oblepovat vybavení domácnosti, u kterého jasně neprokážete, že není vaše. Ideální tak v případě hrozby exekuce je, mít u sebe kupní doklady majitele, kterými prokážete, že vybavení není vaše. Dobře poslouží také nájemní smlouva, ve které je uvedeno, že pronajímáte kromě dané nemovitosti i její kompletní vybavení. Toto vybavení je dobré mít kompletně rozepsané, aby nemohlo dojít k žádným pochybnostem. Při odchodu vám exekutor sdělí datum, kdy si pro oblepené vybavení domácnosti přijede. Také vám sdělí, že když do té doby budete mít připraveny peníze, vybavení vám ponechá.
  • Další návštěva exekutora bývá již s dodávkou a majetek se zabavuje a odváží.
  • Poté exekutor začne se zpeněžováním movitých věcí.

Co exekutor nesmí zabavit?

Od roku 2016 se naštěstí seznam věcí, které nemůže exekutor zabavit, rozrostl. Obecně lze říci, že nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb sebe a své rodiny a věci, jejichž prodej by v rozporu s morálními pravidly.

Seznam věcí, které exekutor nemůže zabavit:

 • Postel
 • Stůl
 • Židle
 • Kuchyňská linka
 • Kuchyňské nářadí a nádobí
 • Lednička
 • Sporák
 • Vařič
 • Pračka
 • Vytápěcí těleso
 • Palivo
 • Ložní prádlo

Pokud ovšem výše zmíněné věci nějak výrazně nepřevyšují běžnou kupní cenu!

Exekutor nově nesmí zabavit:

 • Studijní a náboženskou literaturu
 • Zdravotnické potřeby, které dlužník bezprostředně potřebuje
 • Dětské hračky
 • Snubní prsten
 • Písemnosti či fotografie osobní povahy
 • Hotovost do dvojnásobku životního minima, tzn. 6.820 Kč
 • Domácí mazlíčky

Exekutor dále nesmí v rámci exekuce nuceně zpeněžovat nemovitou věc v případě, že je vymáhaná částka nižší 30.000 Kč. Toto pravidlo se vztahuje pouze na nemovitosti, ve kterým má dlužník trvalý pobyt. Nemovitost je možné v rámci exekuce zpeněžit pouze tehdy, jedná-li se o pohledávky na výživném či náhradě újmy na zdraví nebo škodu způsobenou úmyslnými trestnými činy.

Co když nemáte ani peníze ani majetek?

V takovém případě bohužel exekutor vtrhne do Vaší domácnosti a oblepí všechno vybavení, ať už jste jeho vlastníkem nebo se jedná o majetek pronajímatele. Zpravidla vyhrožuje, abyste mu do konce týdne dali např. 10 000 Kč, jinak přijde a všechno si vezme. Tím na Vás psychicky tlačí a nutí Vás, abyste si daný obnos peněz sehnali třeba někde jinde. Například další půjčkou.

Jak takovou exekuci vyřešit?

Jakmile si necháváte nadále exekučně strhávat částku ze mzdy, současně vám narůstá i úrok. Bohužel se stává (hlavně u dlužníků, kteří mají vyšší dluhy) že, splácí dlužník pouze úroky a úroky z prodlení. To znamená, že reálně dluh vůbec nesplácejí. Jsou jen v kolotoči úroků, ze kterého se v případě neřešení situace už nemusí nikdy dostat.

Řešením je oddlužnění (osobní bankrot)

Oddlužnění (lidově řečeno vyhlášení osobního bankrotu) je způsob jak se splácením úroků vyhnout. Dlužná částka je naprosto stejná, jako u exekuce, takže se mnozí ptají - proč tedy neplatit rovnou tu exekuci?

 • Už od dvou hodin od podání návrhu na oddlužnění osoby na příslušný soud jste cháněni insolvenčním zákonem
 • Exekutor Vám už nemůže zabavit majetek (i když je už oblepený)
 • Všechny exekuce se zastavují

Nechte si proto od nás poradit a neplaťte zbytečně soudům a exekucím.

Kontaktujte nás a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom Vám pomohli vyřešit insolvenci v souladu s insolvenčním zákonem.

Chci se nezávazně zeptat

Jsme na sociálních sítích

Zůstaňte s námi v kontaktu na sociálních sítích a nezmeškejte novinky a užitečné odkazy.

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru našich novinek.
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses