Slovník pojmů

Americká hypotéka

Americká hypotéka

Peníze z americké hypotéky můžete použít na cokoliv – proto jí říkáme neúčelový úvěr.

Bonita

Bonita

Bonitou nazýváme schopnost klienta splácet (dostát závazkům).

Byt

Byt

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

ČNB

ČNB

Česká národní banka - www.cnb.cz.

Délka fixace úrokové sazby

Délka fixace úrokové sazby

Období, po které zůstává sjednaná úroková sazba ve stejné výši.

Doba splácení

Doba splácení

Období, během kterého se splácí hypotéka. Udává se v letech.

Fyzická osoba

Fyzická osoba

Osoba, která nabývá právní subjektivity okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr

Úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv.

Jistina

Jistina

Půjčený finanční obnos. Dlužník platí věřiteli odměnu (úrok) za půjčení tohoto finančního obnosu.

Obvyklá cena

Obvyklá cena

Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklou cenu stanovuje banka na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti

Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Právnická osoba

Právnická osoba

Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Progresivní splácení

Progresivní splácení

Způsob splácení hypotéky - klientovi se během splácení objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po celý rok ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.

Stavební pozemek

Stavební pozemek

Část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.

Účelová hypotéka

Účelová hypotéka

Běžná hypotéka, kde je známý účel financování. Například koupě bytu.

Úroková sazba

Úroková sazba

Částka, kterou dlužník platí věřiteli z jeho pohledávky. Je stanovena určitým procentem z dlužné částky za určité období.

Žadatel o úvěr

Žadatel o úvěr

Osoba zletilá oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba či o úvěr může žádat více osob - žadatelů. Alespoň jeden musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stát v důsledku realizace investičního záměru nebo být alespoň osobou s právem úvěrovanou nemovitost užívat (netýká se Americké hypotéky).

Jsme na sociálních sítích

Zůstaňte s námi v kontaktu na sociálních sítích a nezmeškejte novinky a užitečné odkazy.

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru našich novinek.
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses